Tilbake

Du må ikke glemme - Nordlandsmuseet

Ved freden i 1945 ble det ofte brukt utsagn som «Aldri mer 9. april» og «Vi må ikke glemme». 

Målsetningen her var at vi måtte lære av de grusomme hendelsene som 2. verdenskrig representerte, og at samfunnet skulle arbeide for at slike grusomheter aldri mer skulle skje. Har samfunnet lært? Har vi lært? Har du lært? 

I Nordlandsmuseets kildemateriale fra 2. verdenskrig finner vi mange eksempler på grusomheter og overgrep, som spesielt rammet krigsfanger fra Sovjetunionen, men også andre grupper. Vi ønsker at elevene skal få bli kjent med dette kildematerialet. Vi vil også introdusere elevene for nyere historisk materiale, med målsetning om at vi aldri må glemme hva som kan hende dersom diskriminering og rasisme får aksept. 

Du må aldri glemme! 

Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.

Opplæringens verdigrunnlag: 

1.1 Menneskeverdet
1.6 Demokrati og medvirkning

Tverrfaglige temaer:​​​​​​​
2.5.2 Demokrati og medborgerskap


Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.

Opplæringens verdigrunnlag: 

1.1 Menneskeverdet
Menneskerettighetene har sitt grunnlag i menneskeverdet og er en viktig del av fundamentet for rettsstaten.

1.6 Demokrati og medvirkning
Skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering. Skolen skal også skape respekt for at mennesker er forskjellige, og elevene skal lære å løse konflikter på en fredelig måte.

Tverrfaglige temaer:​​​​​​​
2.5.2 Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Gjennom arbeidet med temaet skal elevene lære hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, og at det må utvikles og vedlikeholdes.

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
 • Kunstnere/grupper: Nordlandsmuseet
 • Produsent: Nordlandsmuseet
 • I samarbeid med: Nordlandsmuseet
 • Idé/opplegg:  
  Vi ønsker å sette fokus på overgrep mot mennesker vårt samfunn. Vi ønsker å øke bevisstheten omkring de overgrep som gjøres hver dag verden over, men også i vår hverdag. Vi ønsker at elevene skal kunne se likheter mellom historien og nåtidens urett. Vi ønsker at elevene skal reflektere over hva vi som enkeltmennesker kan bidra med for å hindre overgrep, diskriminering og rasisme. Vi ønsker å skape debatt.Vi ønsker at elevene skal:
  •    Reflektere over hendelser knyttet til fordommer, diskriminering og rasisme i fortid og nåtid. 
  •    Være bevisst på egen rolle og eget ansvar knyttet til dette
  •    Ta ansvar for utvikling i samfunnet
  Nordlandsmuseet disponerer endel historisk materiale som viser overgrep, diskriminering og rasisme av mennesker under 2. verdenskrig, og som har lokal forankring. Med utgangspunkt i dette, og med verdenssamfunnet referanser til og med FNs menneskerettighetserklæring, ønsker vi å vise at overgrep, diskriminering og rasisme også i dag er en del av vårt verdenssamfunn, og også i vår hverdag. Noen aktuelle stikkord kan være ekstremisme, blind vold, terror, voldtekt, mobbing, maktmisbruk m.m. Virkemidlene skal være sterke og rene.  De må gripe uten for mange faktaopplysninger.
  Innhold og formidling skal være med å forsterke totalopplevelsen. Her er målet å skulle skape stemning for ettertanke og refleksjonerMateriale som vil bli benyttet vil være historiske foto, dagbøker, gjenstander, tegninger og film fra museets samling, i tillegg til faksimiler fra sosiale medier, musikk, og litteratur/lyrikk m.v. Forestillingen er en monologisk fremføring, sammen med en digital mediavisning.Aktuelle fagplanmål SAF Vg1/Vg2:
  •    drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette
  •    diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar
  •    finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere
  •    diskutere kjenneteikn på og årsaker til terrorisme

Publikumskommentarer