Kulturkontakten

Skolens primære oppgave er å følge opp DKS slik det står beskrevet i Stortingsmelding 8 «Kulturell skulesekk for framtida». DKS skal sørge for gode møter mellom elev og profesjonelle kunstnere, og skolen skal legge til rette for at DKS blir en ressurs til undervisningen og sørge for den praktiske tilretteleggingen.

Kulturkontakten bidrar til å sikre kontinuitet, forankring og eierskap hos elever, lærere og ledelse og er bindeledd mellom Den kulturelle skolesekken, utøverne og skolen. Kulturkontakten kan være rektor på skolen eller en person rektor gir oppgaven til.

Ansvar og oppgaver i forbindelse med besøkene fra DKS-Nordland

• Holde seg orientert om programmet

• Være en aktiv kontaktperson i forhold til DKS-kontakten i kommunen og 
  fylkeskommunen og ulike utøvere.

• Det innebærer også å sjekke at datoer i turnèplanen er i orden – og at
  kontaktinformasjon på hjemmesiden er rett.

• Videreformidle og sikre informasjon til klasselærere om de ulike produksjonene  
  (bruke faktaarkene /lærerveiledningene på hjemmesiden).

• Sikre den praktiske forberedelsen, som lokaler, sceneplass, utstyr, avtaler om lyd
  og lys m.m.

• Sikre at utøverne blir vel tatt imot når de kommer til skolen.

• Sikre at utøverne blir presentert for elevene når det er et ønske (på større
  forestillinger fra scene), og at de blir presentert for klasselærerne når tilbudet er
  klasseroms - besøk. Bidra til å sende inn evalueringsskjema etter besøk/forestilling

• Være skolen sitt “talerør” og delta i dialogen som skal hjelpe oss å utvikle 
   DKS Nordland.

• Følge opp “kulturverter” (elever) eller andre som får delegert ansvar ved besøk på
  skolen.

• Oppdatere skolens informasjon, elevtall, ukeplaner med mer i KSYS. Les mer om dette i punktet "Brukerveiledning for KSYS".

[Mer om kulturkontaktens oppgaver- Kulturkontakthåndboka]

[E-læringsfilmer som hjelpemiddel for kulturkontakten/skolen]
[Folderen "Skole+DKS=Sant"]