Innmelding av programforslag

Er du utøver – musiker, forfatter, kunstner eller formidler, med ønske om å nå et ungt publikum? Da er Den kulturelle skolesekken noe for deg.

Den kulturelle skolesekken (DKS) skal sikre at alle barn og unge får oppleve profesjonell kunst og kultur i skolen. Årlig er 3 500 utøvere ute i DKS Norge rundt med kunst- og kulturproduksjoner innen litteratur, visuell kunst, film, scenekunst, kulturarv og musikk til barn og unge. Det gjør DKS-ordningen til Norges største arbeidsplass for kunstnere og kulturformidlere.

DKS-ordningen er et viktig virkemiddel for at alle barn og unge skal ha lik tilgang til kunst- og kulturopplevelser, uavhengig av bosted og bakgrunn. Du kan være med å gi barn og unge den opplevelsen!

Dersom du har en ferdig utviklet DKS-produksjon eller en produksjonsidé som det er aktuelt å turnere med i DKS Nordland vil vi gjerne høre fra deg.

Ett sted  - én frist
Snart kommer en ny nasjonal DKS-portal. For utøvere betyr dette at detfra høsten 2019 bli én portal og én frist (1. oktober) for innmelding av forslag. Det vil bli enklere, mer oversiktlig og tidsbesparende. Utøver får «min side» og kan selv administrere sin informasjon og sitt forslag om produksjon til DKS. Portalen åpner for innmelding av forslag 2. september

Ny portal åpner på www.denkulturelleskolesekken.no  2.september.

Vil du vite mer? https://www.denkulturelleskolesekken.no/portal

Fakta - Ny portal for Den kulturelle skolesekken (DKS) er:
- en innmeldingsportal for utøvere med én forslagsfrist i året
- ett felles fagsystem for alle som jobber med og i DKS
- en bank for alle produksjoner i DKS
- visningsrute for elever og lærere om deres DKS-tilbud

Det er [Kulturtanken – den kulturelle skolesekken Norge] som utvikler DKS-portalen. Kulturtanken er en etat under Kulturdepartementet, med det nasjonale ansvaret for ordningen Den kulturelle skolesekken, som igjen er forankret lokalt i fylker og kommuner.

__________________________________________________________________________________

Legg særlig merke til dette når du ønsker å turnere i Nordland:
Nordland er et langstrakt fylke med store avstander og vi har delt inn fylket i ulike turnèdistrikter med turneer som varer fra en til fire uker.
Gode tips til deg som skriver tilbud
[UTØVERPORTAL FOR INNMELDING AV PROGRAMFORSLAG]

Har du spørsmål?- ta kontakt med oss

Hva skjer når du har meldt inn ditt tilbud?

Når vi behandler tilbudene vurderes produksjonen på kunstnerisk og formidlingsmessig profesjonalitet, relevans for målgruppa og kunstnerisk idé.

Framdrift og prosedyrer for behandling av innmeldt produksjon
- 1. oktober forslagsfrist
- November, fagprodusent behandler programforslaget sammen med en fagråd (Fase1)
- Desember - fagprodusent behandler programforslag i programråd (fase 2)
- Januar/februar, gjennomgang av programforslag internt.
- Ca 20. mars, vedtak på program, og beskjed ut til utøvere om tilslag.

Hva skjer i de ulike fasene?

Fase 1
DKS-produsentene og eksterne konsulenter fra kunstfagmiljøene går gjennom alle innmeldte produksjoner.De vurderes ut ifra kriteriene kunstnerisk kvalitet, formidlingskvalitet og relevans med utgangspunkt i Ønskekvisten - en vurderingsmodell for kvalitet i kunstneriske produksjoner. I denne fasen vil produksjonene som ikke tilfredsstiller kvalitetskriteriene tas ut. Videre gjør vi en prioritering blant de produksjonene som tilfredsstiller kvalitetskriteriene og velger ut hvilke av disse som tas videre til fase 2.

Fase 2
Vi har programråd med representanter fra kultur- og skolesektor som jobber i fase 2. Også elever involveres i vurderingene i et eget programråd for de ulike uttrykkene. I fase to gjøres det en vurdering av hver produksjon også opp mot et helhetlig program og det endelige utvalget til programmet gjøres.

De som ikke får sitt programforslag ut på veien i Nordland vil få egen beskjed. 
Vi vil likevel opplyse om at det ikke behøver å være kvalitetsmessige grunner for å ikke kommet på DKS-programmet, men en totalvurdering av profil og økonomi teller like mye.

PERSONVERNERKLÆRING

Når du sender inn innmelding vil du i visse tilfelle oppgi personopplysninger som navn, adresse, fødselsdato, kontaktinformasjon.

Vi henter også opplysninger fra eksterne kilder, som adresseregistre, for å kvalitetssikre at de opplysningene vi har om deg er korrekte og oppdaterte.

Vi bruker slike personopplysninger i vår kommunikasjon med deg via e-post, SMS og brev.

I tillegg behandler vi følgende opplysninger hvis du kommer på vårt program: Kontoopplysninger for utbetaling av honorar, turnéruter for oppdraget via fagsystemet vårt

Personopplysninger som navn og telefonnummer og e-post blir lagret i fagsystemet,  men brukes kun i forhold til aktuell produksjon som er på veien, og når produksjonen er avsluttet vil ikke opplysningene bli spredt.

Den kulturelle skolsekken i Nordland må behandle disse personopplysningene for å oppfylle våre forpliktelser i forhold til oppdragsavtalen. Formålet er å identifisere deg, unngå dobbeltregistreringer, ha oppdaterte opplysninger, for å gi deg relevante opplysninger på turné, samt å kunne ha en oppdragsavtale som fungerer.