Om oss

Den kulturelle skolesekken i Nordland administreres av Scene 8
v/Kultur, Miljø og Folkehelseetaten i Nordland Fylkeskommune. Midlene til DKS kommer som øremerket tildeling fra staten v/Kulturtanken. 

Nordland fylkesting har vedtatt at 50 % av statstilskuddet skal fordeles videre til kommuner som har utarbeidet og vedtatt en egen plan for DKS. Dette er også i tråd med Kulturtanken sitt krav til kommunene.

Disse midlene skal kommunene benytte til å gjennomføre egne lokale DKS-planer. Kommunene rapporterer om bruken av midlene til Nordland fylkeskommune en gang i året - ca 15.januar

Resten av det statlige tilskuddet skal benyttes til kulturproduksjoner i regi av Nordland Fylkeskommune.

Alle grunnskoler og videregående skoler i Nordland får produksjoner innen scenekunst og musikk. I tillegg sender vi ut produksjoner innen visuell kunst, litteratur, film for grunnskolene.  Kommunene har ansvaret for å tilby grunnskolene kulturarv, mens på videregående nivå er det DKS Nordland som sender ut turneer.