For videregående skole

I tillegg til det ordinære DKS-programmet som kommer til de videregående skoler har også de videregående skolene i Nordland mulighet for å få støtte til deltakelse på lokale kulturtiltak som foregår i egen region.

Denne ordingen har vi kalt "Billettbidragsordningen for videregående skole", en støtteordning tilknyttet Den kulturelle skolesekken i Nordland til de videregående skolene i Nordland.

Formålet med midlene er å stimulere til økt bruk av profesjonelle kulturuttrykk i den videregående skolen i tillegg til det faste programmet skolen får fra DKS Nordland.

HVA - skal åpne for å realisere ekstraordinære kulturtilbud for den videregående skolen. Inngangsbilletter på museer, konserter/forestillinger og lignende kan dekkes. Ved kunstnerbesøk kan dette også dekkes, men er ikke et prioritert område. Transport kan også dekkes hvis tiltaket for øvrig er innenfor formålet.

Midlene skal oppfylle de nasjonale målene for Den kulturelle skolesekken. Se målene for ordningen

HVORFOR – Midlene skal gi den enkelte skole mulighet til «på kort varsel» å benytte lokale kulturtilbud av profesjonell karakter i sitt nærmiljø, enten i regi av kjøp av billetter, eller kjøp av forestilling som tilbys skolen.

Midlene skal bidra til å gjøre den videregående skolen bedre ved å stimulere alle sansene til elevene gjennom kunstfaglige produksjoner av høy kvalitet.

HVEM - Alle videregående skoler i Nordland kan søke. Det kan være enkeltklasser, eller at det kan gis som tilbud til hele skolen. Det kan ikke benyttes som tilbud til enkeltelever.

HVORDAN – Skolen må søke på forhånd – minimum 3 uker før eventuelt bruk av disse midlene til å kjøpe billetter. Svar fås i løpet av 4 virkedager.

Kortfattet søknad med budsjett sendes på dks@nfk.no, det er ikke noen krav til søknadsskjema.

HVOR MYE - Rammen for ordningen er på 300 000 kr for 2019.
DKS Nordland gir ikke bidrag på 100 % av utgiftene, men kan maksimalt bidra med 75 % av utgiftene og maksimalt kr 30.000,- per tiltak. Det benyttes skjønn i hver søknad om tildeling.

RAPPORT 
Snarest mulig etter at tiltaket har vært gjennomført, skal det sendes inn kortfattet rapport. Minimumskrav til rapporten er:
Hva har elevene deltatt på?
Hvor mange elever deltok?
Elevenes synspunkt på kulturtilbudet/selvrefleksjon.
Rapporten skal være godkjent av DKS Nordland før utbetaling av tilskudd

UTBETALING AV TILSKUDD
Innen 1. desember (i samme kalenderår som tilskuddet er tildelt)  skal det være sendt inn internfaktura pålydende tildelt tilskudd.
Internfaktura sendes til DKS Nordland ved å bruke internt kundenummer 501022.  Rapport og tilskuddsbrev legges ved internfakturaen.
Bruk referanse DKS/500LV/14500.550160.5013611.

Ta gjerne kontakt med produsentene/kontaktpersonen for din skole i Den kulturelle skolesekken dersom dere vil diskutere en ide, eller forhøre dere om dette er noe som kan søkes på.

For spørsmål om ordningen kontakt: Lise Valberg - Produsent Den kulturelle skolesekken - Scene 8 - epost: lisval@nfk.no - tel. 75650507/48186568